Angajare – Tehnician radiologie şi imagistică medicală

CENTRUL MEDICO CHIRURGICAL INTERSERVISAN SRL angajează:

 • tehnician radiologie şi imagistică medicală  – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

CANDIDAT IDEAL (nu este obligatoriu, dar este preferabil):

 • vechime în muncă: minim 6 luni
 • experiență într-un cabinet medical sau laborator de radiologie și imagistică medicală
 • operare computer

RESPONSABILITĂȚI:

 • sector de lucru: laborator de radiologie și imagistică medicală
 • efectuarea activității conform pregătirii profesionale
 • introducerea datelor în sistemul electronic

Relații suplimentare se pot afla la sediul Centrului Medico Chirurgical Interservisan din Cluj-Napoca, Strada N. Pascaly nr. 5, județul Cluj; Telefon inspector Resurse Umane: 0746/08.80.59

Formular aplicație

Fișiere permise: pdf, doc, docx.