Angajare – Referent Casier

CENTRUL MEDICO CHIRURGICAL INTERSERVISAN SRL angajează: – Referent Casier – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

CANDIDATUL IDEAL (nu este obligatoriu, dar este preferabil):
– vechime în munca: minim 6 luni
– experiență într-un cabinet medical și relatii cu pacientii
– operare computer

RESPONSABILITĂȚI:
– sector de lucru: policlinică
– efectuarea activității pe casa de marcat

Relații suplimentare se pot afla la sediul Centrului Medico Chirurgical Interservisan din Cluj-Napoca, Strada N. Pascaly nr. 5, județul Cluj; Telefon inspector Resurse Umane: 0746/08.80.59

 

Formular aplicație

Fișiere permise: pdf, doc, docx.